Opdrachtverklaring

Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matteüs 25,40)

Als bestuurders en als medewerkers van vzw Cassiers woon- en zorgcentrum bieden wij ouderen eigentijdse gedifferentieerde zorgen en diensten aan. We helpen bewust mee het beleid op dit domein te bepalen.

Het woon- en zorgcentrum Cassiers is een christelijk geïnspireerde voorziening, gegroeid vanuit de congregatie “De Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria” van Vladslo. Vanuit deze bezieling creëren wij een warm menselijke, kwaliteitsvolle en persoonsgerichte leef-, woon- en zorgomgeving.

We stellen het welzijn van de hulpvrager centraal. Wij bieden warme zorg met aandacht voor de individuele mens, zijn wensen en behoeften.

Als medewerkers zijn wij professioneel deskundig en engageren wij ons bewust vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 


We stellen het welzijn van de hulpvrager centraal. Wij bieden warme zorg met aandacht voor de individuele mens, zijn wensen en behoeften.

Als medewerkers zijn wij professioneel deskundig en engageren wij ons bewust vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld.

Als open voorziening integreren wij ons in de lokale gemeenschap, in dialoog met familie, vrijwilligers, scholen, plaatselijke verenigingen en andere zorgverstrekkers. Ook in de toekomst werken we actief samen met andere diensten in de regio.

Tegen financieel haalbare voorwaarden spelen we dynamisch in op actuele en evoluerende noden van de ouderen.

ondersteund door